Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „PIU“

I. Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin określa sposób świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.piu.sklep.pl
Usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1422, ze zm.) oraz właścicielem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.piu.sklep.pl jest Bartosz Jaśkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BART MAX PIU Bartosz Jaśkiewicz z siedzibą w Opatówku (62-860), Trojanów 3, NIP 6181953763, REGON 251578807.
Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej: skleppiu@gmail.com telefonicznie pod numerem +48 883450999 oraz za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem https://piu.sklep.pl/kontakt/ .
Niniejszy regulamin jest dostępny w witrynie internetowej prowadzonej pod adresem www.piu.sklep.pl
w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

II. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
Regulamin – niniejszy regulamin;
Sklep Internetowy – sklep prowadzony za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem www.piu.sklep.pl;
Sprzedawca – Bartosz Jaśkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BART MAX PIU Bartosz Jaśkiewicz z siedzibą w Opatówku, Trojanów 3, 62-860 Opatówek, NIP 6181953763, REGON 251578807;
Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu internetowego lub korzysta z innych usług dostępnych w Sklepie internetowym;
Konto – przydzielona danemu Klientowi część sklepu internetowego, do której dostęp posiada wyłącznie Klient i za pośrednictwem której Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego; 
Dane osobowe – informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, login, hasło
Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym wraz z opisem;
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

III. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oraz świadczone usługi
Sprzedawca – na zasadach określonych w Regulaminie – świadczy drogą elektroniczną usługi na rzecz Klientów polegające na:
sprzedaży Towarów;
prowadzenia Konta;
dostarczaniu Klientowi informacji handlowych (usługa Newsletter).
Do korzystania ze świadczonych drogą elektroniczną usług, wymagane jest posiadanie przez Klienta:
połączenia z siecią Internet,
przeglądarki stron www Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, lubChrome w wersji 32 lub nowszej
3) konta e-mail umożliwiającego odbieranie wiadomości drogą elektroniczną,
4) włączonej obsługi JavaScript,
5) włączonej obsługi pików Cookies.
Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu przez Klienta rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta. .
Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.
Sprzedawca ma prawo do organizowania promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

IV. Procedura zawarcia umowy sprzedaży
Informacje o Towarach podane w Sklepie Internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne
i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.
Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje umowa sprzedaży.
Po zawarciu umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta 

V. Dostawa Towarów
Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium krajów Unii Europejskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:
za pośrednictwem firmy kurierskiej,
za pośrednictwem operatora pocztowego,
dostarczone do Paczkomatu,
odbiór osobisty w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy.
W przypadku dostawy Towarów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dostępna jest wyłącznie dostawa za pośrednictwem operatora pocztowego.
Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu Internetowego w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy. 
Termin dostawy i realizacji zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt. VI ppkt. 2.
Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dostarcza wraz z Towarem paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

VI. Ceny i metody płatności
Ceny Towarów podawane są w złotych polskich.
Klient może wybrać następujące metody płatności:
przelew bankowy na rachunek bankowy wskazany w informacji przesłanej Klientowi (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy wskazany w informacji przesłanej Klientowi i skompletowaniu Zamówienia); 
płatność elektroniczną (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia);
gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia);

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia 
o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru Klientowi.
Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

VIII. Reklamacje
Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. 
Wszelkie reklamacje dotyczące Towaru należy kierować do Sprzedawcy na adres Trojanów 3, 62-860 Opatówek lub skleppiu@gmail.com, lub przy użyciu formularza kontaktowego.
Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej. 
W przypadku reklamacji usług świadczonych przez Sprzedawcę Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.  Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

IX. Gwarancje
Towary mogą posiadać gwarancję.
W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach internetowych Sklepu Internetowego.

X. Ochrona Danych Osobowych. Polityka prywatności.
Przystępując do procesu rejestracji Klient przyjmuje do wiadomości, że administratorem Danych Osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z zm.) jest Sprzedawca i poprzez zaznaczenie odpowiedniej klauzuli zawartej na formularzu rejestracyjnym wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę Danych Osobowych w zakresie, w jakim jest to niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie drogą elektroniczną usług, o których mowa w pkt. III ust. 1 powyżej.
Klient przyjmuje do wiadomości, że podanie przez niego Danych Osobowych jest dobrowolne oraz, że przysługuje mu prawo kontroli przetwarzanych Danych Osobowych, w szczególności prawo dostępu do ich treści, prawo ich poprawiania oraz prawo żądania ich usunięcia. Żądanie usunięcia Danych Osobowych jest równoznaczne z żądaniem wyrejestrowania Klienta i usunięciem jego Konta..
Dane Osobowe Klienta wskazane przez niego w formularzu rejestracyjnym nie są dostępne dla pozostałych Klientów.
Zgromadzone Dane Osobowe są chronione przed niepożądanymi działaniami oraz dostępem do nich osób trzecich. Spzredawca stosuje wszystkie niezbędne środki ochrony Danych Osobowych, zabezpieczając Dane Osobowe podczas transmisji danych i ich przetwarzania.
Rozpoczynając procedurę rejestracji w ramach Sklepu Internetowego Klient otrzymuje prośbę o udostępnienie Danych Osobowych jak imię i nazwisko, adres e-mail, login oraz hasło. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego i realizowania jego funkcjonalności.
Dane Osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1422, ze zm.) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
Klient ma prawo wglądu do Danych Osobowych oraz ich poprawienia, jak również prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania, poprzez przesłanie takiego żądania na adres e-mail: skleppiu@gmail.com.
Dane Osobowe są przetwarzane jedynie przez Sprzedawcę oraz podmioty, którym przetwarzanie Danych Osobowych zostało powierzone w drodze umowy, jedynie w celu realizowania funkcjonalności Sklepu Internetowego i umożliwienia korzystania z niego. Sprzedawca nie sprzedaje i nie udostępnia Danych Osobowych jakimkolwiek innym podmiotom trzecim za wyjątkiem organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
Pytania dotyczące ochrony prywatności, należy kierować na adres e-mail skleppiu@gmail.com.

XI. Postanowienia końcowe
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenieusług drogą elektroniczną.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adresat:

Bartosz Jaśkiewicz prowadzący działalność pod firmą BART MAX PIU Bartosz Jaśkiewicz z siedzibą w Opatówku (62-860), Trojanów 3

Imię i nazwisko Klienta: …………………………………………………………………………..

Adres Klienta: ……………………………………………………………………………

Data odbioru towaru: …………………………………………………………………………..

Oświadczenie:

Ja, niżej podpisany/podpisana, niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następującego towaru:

……………………………………………………………………………………………………….….

(oznaczenie towaru)

…………………………………………….….

(data i podpis Klienta)